CADANGAN MODEL INTEGRASI DALAM SESI KAUNSELING UNTUK PASANGAN BERAGAMA ISLAM

A Proposed Integrated Model for Muslim Couples in Counseling

  • Dini Farhana Baharudin Universiti Sains Islam Malaysia
  • Marina Munira Abdul Mutalib Universiti Sains Islam Malaysia
  • Mohd. Zaliridzal Zakaria Universiti Sains Islam Malaysia
  • Suhailiza Md. Hamdani Universiti Sains Islam Malaysia
  • Melati Sumari Universiti Sains Islam Malaysia
  • Zuria Mahmud Universiti Sains Islam Malaysia
Keywords: pasangan, kaunseling, Muslim, modal, penyatuan pengetahuan

Abstract

Selaras dengan polisi kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang 2020 yang menumpukan kepada aspek ekonomi dan sosial,institusi perkahwinan dan keluarga perlu diperkukuhkan. Proses pembangunan yang pantas memberi tekanan dan cabaran kepada institusi kekeluargaan. Walaupun banyak usaha telah dilaksanakan bagi memperkukuhkan institusi kekeluargaan, masih kurang bukti yang menunjukkan keberkesanan usaha sedia ada. Kertas kerja ini bertujuan untuk menerangkan satu model yang berasaskan integrasi  kaunseling konvensional dan pendekatan Islam untuk membantu pasangan Islam dalam kaunseling. Kajian ini akan melibatkan analisis teks Qut al Qulb karangan Abu Talib al-Makki dan kajian  lepas tentang bahan-bahan daripada kedua-dua kaunseling konvensional dan Islam. Model ini menekankan tentang kepentingan intervensi kaunseling yang menggabungkan kedua dua elemen naqli dan aqli bagi menyokong klien orang Islam. Model ini berpotensi untuk menjadi panduan apabila berhadapan dengan pasangan  beragama Islam. Adalah diharapkan kajian ini meningkatkan kesedaran untuk menambahbaik perkhidmatan kaunseling kepada pasangan Islam. Selain daripada itu, kajian ini juga diharap dapat meningkatkan kesejahteraan institusi kekeluargaan dan masyarakat amnya.

 

Kata kunci: pasangan, kaunseling, muslim, modal, penyatuan pengetahuan.

 

 

 

 

 

Abstract

Recently much has been written about divorce and the importance of strengthening the marriage institution as the basic unit for family well-being in Malaysia. Many attempts have been made to deal with these issues. However, there is a lack of evidence regarding the effectiveness of the existing approaches. This paper aims to describe a proposed model based on an integration of Islamic and conventional counseling theories to facilitate Muslim couples in counseling. The methodology involved textual analysis of Abu Talib al-Makki’s Qut al-Qulub and literature review of both Islamic and conventional counseling sources. The model emerged highlights the importance for counseling interventions that incorporate both elements of naqli (revealed knowledge) and ‘aqli (scientific knowledge) which support the Muslim client. This model has the potential to provide guideline for working with Muslim couples. It is hoped that this study raised some awareness to improve the counseling services offered to Muslim couples and further help enhance the well-being of the family institution and the society. 

 

Keywords: couples, counseling, Muslim, model, integration of knowledge.

References

Al-Krenawi, A. & Graham, J. (2000). Culturally sensitive social work practice with Arab clients in mental health settings. Health & Social Work, 25(1), 9-22.

Al-Makki, Abu Talib. 1997. Qut al-qulub. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah

Al-Mateen, C. S., & Afzal, A. (2004). The Muslim child, adolescent and family. Child & Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 13, 184–200.

Abdullah Mohamed. 2004. Sikap positif dalam perkhidmatan kaunseling: Panduan asas kaunselor Muslim. Dalam Ahmad Sunawari Long, Jaffary Awang, & Kamaruddin Salleh (pnyt.). Islam: Past, present, future, 237-246. Bangi: Department of Theology and Philosophy, Faculty of Islamic Studies, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad, W. A. K. W. (2007). Model of counseling community and solution. Counseling Workshop 24. Social Sciences Faculty. The National University of Malaysia.

Ali bin Abi al-‘Izz al Adhuri (t.t). The fundamentals of Islamic creed of Imam Abu Jaafar at Tahawi (trans. Syed Iqbal Zaheer). Toronto: Al-Attique Publications.

Azmawaty Mohamad Nor, Dharatun Nissa Fuad Mohd Karim, Rafidah Aga Mohd Jaladin, Norazani Ahmad. (2013). From nasty to healthy divorce: A marriage and family therapy model for working effectively with divorcing Malay-Muslim couples. Malaysian Online Journal of Counseling, 1(1), 2013.

Awang Koding 2010. Penjernihan hati: Penyelesaian masalah secara kaunseling peribadi. Paper presented at Seminar Kaunseling Silang Budaya 2010. Organized by Persatuan Kaunseling Malaysia. Serdang, 20 Mac 2010.

Ainsworth, M. D. S., & Bowlby, J. (1991). An ethological approach to personality development. American Psychologist. 46, 331-341.

Bretherton, I (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby & Mary Ainsworth. Developmental Psychology. 28, 759-775.

Carter, E.A. & McGoldrick, M. (1989). Changing Family Life Cycle: Framework for Family Therapy. 3rd Edition. London: Allyn & Bacon.

Fauziah Hanim Jalal, Nazariah Abd. Samad, Ibrahim Hashim, Melati Sumari, & Nurul Hasyimah Mat Rani. 2011. Kesejahteraan keluarga berdasarkan pendekatan keibubapaan Luqman al-Hakim. Paper presented at PERKAMA International Convention 2011. Organized by PERKAMA International. Kuala Lumpur. 21-22 Jun 2011.

Fraley, C.(2010). A brief overview of adult attachment theory and research. Retrieved on 30 May 2017 from https://internal.psychology.illinois.edu/~rcfraley/attachment.htm.

Hanley, J (2007). The emotional well-being of Bangladeshi mothers during the postnatal period. Community Practitioner. 80(5), 34-37.

Hazan, C. & Shaver, P.R. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52, 511-524.

Hussain, A. (2001). ‘Islamic Beliefs and Mental Health’, Mental Health Nursing. Retrieved January 12, 2017. http://findarticles.com/p/articles/mi_qa3949/is_200103/ai_n8948262.

Ibn Ashur. (2009). Sheikh al Islam M. Tahir Ibn Ashur: The human nature and the roots of the socio-political order. Islamic Research Foundation International. Retrieved on 31 May 2017 at http://www.irfi.org/articles3/articles_4701_4800/the%human %20nature%20and%20the%20roots%20of%the%20sociohtml.htm.

Imam Abdur-Rahman Ibn Hassan aalush-Shaykh. (n.d.). Patience (Sabr): The solution for life’s sorrows. Retrieved on 31 May 2017 at http://dawatussalafiyyah.wordpress.com/2013/12/17/patience-sabr-the-solution-for-lifes-sorrows/.

Johnson, S. & Lebow, J. (2000). The coming of age of couple therapy: A decade review. Journal of Marital & Family Therapy. 26(1), 23-38.

Kerr, M. & Bowen, M. (1988). Family evaluation: An approach based on Bowen theory. New York: Norton.

Lew, A. & Bettne, B. L. (1999). Establishing a family goal. Journal of Individual Psychology, 55, 105-108.

Mardzelah Makhsin. (2006). Muhasabat al-nafs dalam konteks psikologi al-Ghazali: Kajian kes di kalangan penjawat awam. Jurnal Psikologi Perkhidmatan Awam Malaysia, 1, 89-102.

Mohd Redzwan Abdul Mutalib, Mohd. Hasbi Mohd. Yunus, Sulaiman Shakib Mohd. Noor (2008). Panduan kaunseling keluarga: Teknik penyampaian pengetahuam mengikut pendekatan Islam. Paper presented at Seminar Kaunseling Keluarga, Johor. 30 Ogos pp. 63-75.

Mohd Sukri Kamis. (2010). Kaunseling Islam: Soalan-soalan untuk klien semasa sesi kaunseling. Paper presented at Seminar Kaunseling Silang Budaya, Serdang. 20 Mac 2010.

Norhayati Mohd. Noor. (2014). Family Counseling in Malaysia: Current issues and practices. International Education Studies, 7(13), 33-39.

Philips, A.A.B. (1994). The fundamentals of tawheed (Islamic monotheism). Riyadh: International Islamic Publishing House.

Quarzazi, R. (n.d.). Mars and Venus: Marriage, Love and Mercy. Retrieved on 30 May 2017 from http://kalamullah.com/family.html.

Rassool, Hussein G. (2016). Islamic counselling: An introduction to theory and practice. New York: Routledge.

Rozman. (2003). ‘The need of analysis for counseling approach to the divorce problem: Case study in center of religion Johor’. Paper presented at the Conference of National Islamic Counseling. Universiti Utara Malaysia.

Salas, S. & Jadhav, S. (2004). Meeting the needs of Muslim service users. Professional Nurse, 20(1), 22-24.

Salasiah Hanin Hamjah & Noor Shakirah Mat Akhir (2007). Riyadah al-Nafs menurut Al-Ghazali dan aplikasinya dalam kaunseling di PK MAINS. Jurnal Usuluddin, 26, 45-62.

Salasiah Hanin Hamjah, Zainab Ismail, Adawiyah Ismail, Nadhirah Muhamad Arib. (2011). Kaedah penerapan ibadah dalam kaunseling: Satu tinjauan awal. Paper presented at PERKAMA International Convention 2011. Kuala Lumpur. 21-22 Jun 2011.

Sapora Sipon & Roslizawati Mohd. Ramli. 2011. Strategi berdaya tindak kaedah keagamaan terhadap masalah pelajar: Strategi memperkasakan kaunseling melalui kaunseling berkualiti. Kertas kerja PERKAMA International Convention 2011, Kuala Lumpur. 21-22 Jun 2011.

Seligman, E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55, 5-14.

Sharifah Basirah Syed Muhsin & Che Zarina Sa’ari. (2015). Kaedah psikoterapi Islam berasaskan konsep maqamat Abu Talib al-Makki. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Siti Aishah Hassan & Peh Kai Shuen. (2014). An Islamic perspective on multicultural counseling: A Malaysian experience of Triad Training Model (TTM). Middle-East Journal of Scientific Research 19 (Innovation Challenges in Multidiciplinary Research & Practice), 54-60.

Siti Farhanah Md. Sam & Puzziawati Ab. Ghani. (2014). Determinants of divorce among women in peninsular Malaysia. Paper presented at Forum Penyebaran Data Hasil Penyelidikan LPPKN Siri 2, 8 Mei 2014, Hotel Crystal Crown, Petaling Jaya. (Unpublished).

Snyder, C.r., Lopez, S.J., Shorey, H.S., Rand, K.L. & Feldman, D.B. (2003). Hope theory, measurements and applications to school psychology. School Psychology Quarterly. 18(2), 122- 139.

Stein, S.M., Christie, D., Shah, R. Dabney, J., Wolpert, M (2003). Attitude and knowledge of CAMHS: Differences between Pakistani and white British mothers. Child and Adolescent Mental Health, 6(1), 29-33.

Weatherhead, S. & Daiches, A (2015). Key issues to consider in therapy with Muslim families. Journal of Religion and Health, 54(6), 2398-2411.

Zainab, I., Wan Ibrahim, W.A. & Asyraf, H.A.R. (2014). Marital breakdown in Muslim community in Malaysia. Middle-East Journal of Scientific Research, 20(11), 1440-1444.

Published
2018-12-01