Kefahaman Pengetua Cemerlang Terhadap Amalan Pengurusan Islam di Sekolah

The Understanding of Principal in Islamic Management at School

Authors

  • Siti Sumaiyya Salim Universiti Putra Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no1.280

Keywords:

Pengurusan Islam, kefahaman Islam, pengamalan Islam., Pengurusan Islam, kefahaman Islam, pengamalan Islam

Abstract

Kajian berkenaan dengan kefahaman pengetua cemerlang terhadap pengurusan Islam adalah sangat penting dalam memastikan sistem persekolahan mencapai objektif dan visi sekolah. Kemajuan dan kecemerlangan sekolah bergantung kepada strategi pengurusan pengetua yang cekap dan berkualiti serta kefahaman yang mendalam dalam mentadbir sesebuah sekolah dengan berlandaskan pengurusan Islam. Kajian ini adalah tertumpu kepada pengetua cemerlang pada beberapa buah sekolah di Negeri Sembilan, Malaysia. Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kualitatif. Hasil dapatan kajian menunjukkan kefahaman pengetua cemerlang dalam pengurusan Islam merangkumi tiga konsep iaitu tawhidik, budaya Itqan dan nilai insan. Ia menggambarkan pengetua cemerlang merupakan pemimpin dalam sesebuah organisasi terutamanya organisasi yang berteraskan Islam perlulah memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih tulus bagi meningkatkan sistem persekolahan yang cemerlang.

Abstract

Studies on the understanding of good principals in Islamic management are crucial in ensuring that the school system meets the school's objectives and vision. The success of the school depends on the efficient and quality management strategies of the principals as well as the deep understanding of managing a school based on Islamic management. This study is focused on principals at several schools in Negeri Sembilan, Malaysia. The research method used is qualitative. The results of this study show that the principal's understanding of Islamic management encompasses three concepts namely tawhidik, itqan and human values. It depicts the principal who is a leader in an organization, especially in an Islamic-based organization, who needs to understand and practice the teachings of Islam more effectively in order to improve the school system performance.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Abd. Halim Tamuri (2007). Islamic Education teachers' perceptions of the teaching of akhlāq in Malaysian secondary schools. Journal of Moral Education, 36(3), 371-386.

Abdul Aziz, Y. (2007). Keinsanan dalam pengurusan. Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd., Kuala Lumpur, Malaysia.

Adanan Mat Junoh & Khairunneezam Mohd Noor (2012). Kerangka lntegriti Kepimpinan Islam: Pengajaran daripada Model Kepimpinan Rasulullah SAW. Proceeding International Conference on Islamic Leadership – 2, 132- 141

Ahmad al-Tal, Shadiyah. 2005. Ilm al-nafs al-tarbawi. Jordan: Dar al-Nafa’is.

Al-Attas, M. N. (1978). Islām and secularism. Muslim Youth Movement of Malaysia.

Al-Buraey, M. (1985). Administrative development: an Islamic perspective. Taylor & Francis.

Al-Nahlawi (2005). Usul al-tarbiyah al-Islamiyah wa asalibuha fi al-bait wa al-madrasah wa al-mujama. Damsyik: Dar al-Fikr.

Ayob Jantan (2005). Pengetua sekolah yang efektif. Kuala Lumpur: PTS Profesional Publishing Sdn. Bhd

Azlin, N. M. (2006). Amalan bidang pengetua: Satu kajian kes. Tesis Sarjana Falsafah, Jabatan Asas Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Bity Salwana Binti Alias. (2009). Analisis kompetensi, kualiti peribadi, kemahiran dan amalan pengetua dalam bidang pengurusan sekolah. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia

Fotopoulos, C. B., & Psomas, E. L. (2009). The impact of “Soft” and “Hard” TQM elements on quality management results. International Journal of Quality & Reliability Management, 26(2): 150-163.

Jamjoom, M. I. (2010). Female Islamic studies teachers in Saudi Arabia: A phenomenological study. Teaching and Teacher Education, 26(3), 547-558.

Hasan Al-Banna, M., Ab. Mumin, A. G., & Siti Arni, B. (2013). Sistem pengurusan Islam yang berkualiti mampu menjamin kepuasan pekerja: Suatu realiti dan cabaran masa hadapan. Global Journal al-Thaqafah (GJAT), 3(1), ISSN 2232-0474.

Hussein Ahmad. (2012). Mission of public education in Malaysia: The Challenge of transformation. Kuala Lumpur: University of Malaya pres.

Hussein Ahmad. (2014). Cabaran transformasi pendidikan awam Malaysia (Analisis Dasar Strategik PPPM (2013-2025). In Jurnal Penyelidikan Pendidikan, 15, 14-42.

Ibrahim, I. B., & Don, Y. B. (2014). Servant leadership and effective changes management in schools. International Journal of Scientific and Research Publications, 4(1), 1-9.

Jemaah Nazir Sekolah. (2004). Standard kualiti pendidikan Malaysia – Sekolah, pernyataan standard. SKPM Edisi Disember. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Jun, M., & Cai, S. H. (2010). Examining the relationships between internal service quality and its dimensions, and internal customer’s satisfaction. Total Quality Management & Business Excellence, 21(2): 205-223.

Kementerian Pelajaran Malaysia. (2013). Pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013- 2025.

Maimunah Muda. (2005). Kepimpinan Situasi di kalangan Pengetua Sekolah Asas di Malaysia. Tesis Sarjana Falsafah, Jabatan Pendidikan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Maizura Yasin. (2015). Pemahaman amalan bertingkah laku moral dalam kalangan murid melayu tingkatan empat di Putrajaya, Malaysia. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Putra Malaysia.

Merriam, S.B. (1998). Qualitative research and Case Study Applications in Education. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.

Mintzberg, Henry. (1975). The managers job: Folklore and fact. Harvard Business Review. July-August, 49-61.

Misyati Binti Amat Sehab (2011). Pelaksanaan pengurusan strategik di beberapa buah sekolah menengah agama di Selangor. Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Kepengetuaan Universiti Malaya.

Mohamed Sulaiman, Nur Arfifah Abdul Sabian & Abdul Kadir Othman. (2014). The understanding of islamic management practices among Muslim managers in Malaysia. Asian Sosial Science, 10(1), 189-193

Mohd Nasir Omar (2005). Akhlak dan kaunseling Islam. Utusan Publications.

Mohd Rofidzan Bin Abd Manap. (2008). Kepimpinan pengetua di sebuah sekolah berasrama penuh dan sekolah menengah agama persekutuan: Satu perbandingan. Laporan Penyelidikan Ijazah Sarjana Kepengetuaan Universiti Malaya.

Mohd Suhaimi Mohamed Ali & Zaidatol Akmaliah Lope Pihie. (2007). Amalan kepimpinan pengajaran pengetua sekolah menengah luar bandar. Kertas Kerja Seminar Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan ke-14 IAB, Genting Highlands.

Nadiah Mohd Abdah & Azlin Norhaini Mansor (2014). Amalan kepimpinan transformasional pengetua dan kepuasan kerja guru sekolah cemerlang di daerah Seremban. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ooi, K. B., Bakar, N. A., Arumugam, V., Vellapan, L., & Loke, A. K. Y. (2007). Does TQM influence employees’ job satisfaction? An Empirical Case Analysis. International, 24(1): 62-77.

Razaleigh Muhamat@Kawangit . (2015). Kepimpinan dan pengurusan Islam: Sejarah, teori dan pelaksanaan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rodriguez-Anton, J. M., & Alonso-Almeida, M. M. (2011). Quality certification systems and their impact on employee satisfaction in services with high levels of customer contact. Total Quality Management & Business Excellence, 22(2): 145-157.

Siti Sarawati Binti Johar (2006). Gaya kepimpinan pengetua dan hubunganya dengan tahap motivasi guru di sekolah menengah daerah Kota Tinggi. Tesis Sarjana, UTM.

Ulwan, A. N. (1996). Pesan untuk pemuda Islam. Gema Insani. Jakarta, Gema Insani Press

Rahman, S. U., & Bullock, P. (2005). Soft TQM, hard TQM, and organisational performance relationships: an empirical investigation. Omega, 33(1), 73-83.

Zakaria Stapa, (1997). Negara Malaysia yang Maju dan Berakhlak Mulia: Realitas dan Kemungkinan. Jurnal IKIM, 5(1), 123-147

Published

2020-04-27

How to Cite

[1]
Salim, S.S. 2020. Kefahaman Pengetua Cemerlang Terhadap Amalan Pengurusan Islam di Sekolah: The Understanding of Principal in Islamic Management at School. AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. 22, 1 (Apr. 2020), 71-85. DOI:https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no1.280.

Issue

Section

Articles