Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pendekatan Tadzakkur

High Order Thinking Skills through Tadzakkur Approach

  • Tengku Nor Husna Tengku Jamil Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Hasanah Abd Khafidz Universiti Kebangsaan Malaysia
  • Khazri Osman Universiti Kebangsaan Malaysia
Keywords: kemahiran berfikir aras tinggi, tadzakkur, guru pendidikan Islam

Abstract

Higher order thinking skills (HOTS) is a necessity for teachers and students today. But, HOTS applications often referred to the western worldview. However, studies had shown some elements found in the Qur'an that can lead to the HOTS approach and one of them is tadzakkur. Tadzakkur is a very proximate element to an Islamic Education teacher (IET) and becomes a practice in IET’s teaching. Therefore, the main objective of this study is to introduce a tadzakkur approach which should be addressed by the teachers especially IETs. Using a qualitative method through document analysis, some papers, articles and books were analysed. The findings showed that tadzakkur approach is a very relevant and appropriate approach and must be implemented seriously by IETs to produce the rabbani and ta'dib generation. 

ABSTRAK

Memiliki kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT) bagi guru dan pelajar hari ini adalah satu keperluan. Namun aplikasi KBAT sering merujuk kepada pandangan dunia barat. Walau bagaimanapun kajian telah menunjukkan beberapa elemen yang terdapat dalam al-Quran yang boleh membawa kepada pendekatan KBAT dan salah satunya adalah tadzakkur. Tadzakkur adalah elemen yang sangat rapat dan dekat dengan guru Pendidikan Islam (GPI) serta menjadi amalan dalam pengajaran GPI. Oleh itu, objektif utama kajian ini adalah untuk memperkenalkan pendekatan tadzakkur  yang perlu ditabiatkan oleh guru-guru khususnya GPI. Menggunakan kajian kualitatif melalui pendekatan analisis dokumen, beberapa kertas kerja, artikel dan buku akan dianalisis. Hasil kajian menunjukkan pendekatan tadzakkur adalah pendekatan yang sangat relevan dan sesuai serta perlu dilaksanakan secara bersungguh-sungguh oleh GPI bagi melahirkan generasi rabbani dan ta’dib. 

References

Ahmad Yani Nasution. (2018). Analisis Zikir dan doa bersama (Perspektif Empat Madzhab). Jurnal Madani, 1(1).

Aliyah, S. (2013). Ulul Albab dalam tafsir Fi Zhilali al-Quran. Jurnal Ilmu Agama, 14(1), 115–150.

Asyafah, A. (2014). The method of tadabur Qur’an: What Are the Student Views? International Education Studies, 7(6), 98–105. http://doi.org/10.5539/ies.v7n6p98

Baba, S. (2009). Fikir dan zikir (Cetakan 1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hadi, M. (2013). Hakikat Sistem pendidikan Islam. Jurnal Tarbawiyah, 10(2), 32–48. Retrieved from http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/tarbawiyah/ article/view/345

Hamjah, S. H., Rozali, E. A., Rasit, R. M., & Ismail, Z. (2012). Perkaitan Amalan spiritual dengan pencapaian akademik pelajar. Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia, 4(2), 51–60. http://doi.org/10.1073/pnas.0703993104

Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, T. oleh P. T. H. I. Y. (1994). Ihya’ Ulumuddin Siri 3 Kelebihan Ilmu (Cetakan 2). Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

Ismail, M. (2014). Konsep Berpikir dalam al-Qur’an dan implikasinya terhadap pendidikan akhlak, XIX(02), 291–312.

Jamāl Badī dan Muṣtapha Tajdīn. (2004). Creative Thinking an islamic perspective (Pertama). Kuala Lumpur: IIUM.

Lorin W. Anderson, David R. Krathwohl, Peter W. Airasian, Kathleen A. Cruikshank, Richard E. Mayer, Paul R. Pintrich, James Raths, M. C. W. (2001). A Taxonomy for learning, teaching and assessing. New York: Longman.

Mohd. Suhardi bin Mat Jusoh, Shaik Abdullah bin Hassan Mydin, J. bin S. (2018). The Implementation of Tarbiyyah Program based on the Hostel Student Development Module (MPMA): A Study at the religious secondary schools (SMKA) in Penang. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(8), 375–385. http://doi.org/10.6007/IJARBSS/v8-i8/4475

Muhammad Abu al-Fatah al Bayanuni. (1995). Al-Madkhal ilaa 'ilmi al da‟wah (Cetakan Ke). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Muklis. (2018). Strategi dakwah al Bayanuni (Analisis strategi Muhammad Abu Fatah Al Bayanuni dalam kitab al Madkhal Ila ilmi dakwah). Islamic Comunication Journal Volume 03, Nomor 1, Januari-Juni 2018, 03, 74–87.

Muthiah Ahmad. (2015). Zikir sebagai media komunikasi. Jurnal Dakwah Tabligh, 16(1), 90–97.

Nik Safiah Nik Abdullah, Selamah Maamor, Abdullah Abd Ghani, N. A., & Elias, Mohd Shahril Ahmad Razimi, Ahmad Bashir Aziz, N. H. (2015). Kepentingan elemen kerohanian dalam perlaksanaan aktiviti di MRSM Ulul Albab: Kajian kes di MRSM Gemencheh, Negeri Sembilan. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship (GBSE), 1(2), 77–88.

Nordin, N., & Surajudeen, A. T. (2015). Islamic Theoretical model for critical thinking in teaching and learning of Islamic education. GSE E-Journal of Education, 3, 34–44.

Norsidah Ahmad & Kamarul Azmi Jasmi. (2017). Pelaksanaan program (Kecemerlangan pembangunan sahsiah sekolah - sekolah di Malaysia (Implementation of the program for excellence in development of character among the schools in Malaysia ). Internasional Journal of Religian Research in Education, 1(2), 104–109.

Nursafra Mohd Zhaffar, Mohd Isa Hamzah, & Khadijah Abdul Razak. (2017). Elemen Pemikiran kritis dalam konteks kemahiran berfikir aras tinggi, 1(September), 92–101.

Rohizan Ya, Ab. Halim Tamuri, Mohd Musnizan Jaafar, Khairul Najah Abd Rahim, & Mohd Hishamuddin Abd Hamid. (2012). Peranan guru pendidikan Islam menerusi falsafah pendidikan Islam dalam membentuk kemenjadian individu murid yang berakhlak. Jurnal IPG Kampus Pendidikan Islam, 1–17.

Suhadi, S. M., Aris, B., Mohammed, H., Zaid, N. M., Abdullah, D. Z., Kunci:, K., Sokratik, K. (2014). Penguasaan Pelajar dalam kemahiran berfikir aras tinggi dengan pembelajaran kaedah Sokratik. Konvensyen Antarabangsa Jiwa Pendidik, 11–13.

Tuan Rahayu, T. L., Mohd Aderi, C. N., & Mohd Isa, H. (2017). Pengetahuan , sikap dan kesediaan murid terhadap kemahiran berfikir aras tinggi ( KBAT ) dalam mata pelajaran Tasawwur Islam. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 3(1), 15–28.

Yusuf Qardhawi. (1998). Al-Quran berbicara tentang akal dan ilmu pengetahuan (Pertama). Jakarta: Gema Insani Press.

Zainal, K., & Wan Hassan, W. Z. (2009). Pendekatan Islam dalam menangani masalah disiplin tegar dalam kalangan pelajar sekolah : Satu Kajian kes. Journal of Islamic And Arabic Education 1 (2), 2009 1-14, 1(2), 1–14.

Zainoriah Binti Kadri. (2015). Elemen pemikiran kritis menurut perspektif al-Quran : Kajian surah al-Rum. UM.

Zulkefli Aini, S. S. S. (2015). Hubungan antara pendakwah dengan mad ` u dalam komunikasi insan. Persidangan Antarabangsa Kelestarian Insan Anjuran Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Batu Pahat Pada 9-10 April 2014 Di Dewan Tunku Ismail UTHM, (April 2014).

Published
2019-10-03
How to Cite
[1]
Tengku Jamil, T.N.H., Abd Khafidz, H. and Osman, K. 2019. Kemahiran Berfikir Aras Tinggi Melalui Pendekatan Tadzakkur. AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. (Oct. 2019), 33-45. DOI:https://doi.org/10.33102/abqari.vol19.3.