PENDEKATAN DAKWAH TERHADAP AHLI KELUARGA BERDASARKAN KISAH NABI IBRAHIM A.S

Dakwah Approach toward Family Members Based on the Story of

  • Husna Husain Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia
Keywords: dakwah keluarga, kisah nabi Ibrahim

Abstract

Artikel berasaskan metod penyelidikan analisis dokumen ini cuba menganalisa pendekatan dakwah dan tarbiyyah yang dilakukan oleh nabi Ibrahim AS terhadap ahli keluarganya melalui ayat-ayat al-Quran berkaitan kisah baginda. Dapatan kajian menunjukkan, nabi Ibrahim AS menggunakan pendekatan yang hikmah serta sesuai dengan situasi sasaran dakwahnya, dan sangat perlu untuk diaplikasikan oleh umat Islam kini.

 

Kata kunci: dakwah keluarga, kisah nabi Ibrahim.

 

 

Abstract

This article, which is based on document analysis try to analyze dakwah approach implemented by prophet Ibrahim AS on his family members. This study found that the prophet Ibrahim AS has implement a hikmah approach among his dakwah target, which should be followed by Muslims nowadays.

 

Keywords: dakwah for family members, the story of prophet Ibrahim.

References

Abdul Ghafar Don, Nurul Nazuha Hazizan, Razaleigh Muhamat@Kawangit. (2011). Dakwah kepada Non Muslim: Sorotan pendekatan Rasul Ulul Azmi. Islamiyyat,33,45-52.

Abdul Karim Zaidan. (2001). Usul al-dakwah. Kuala Ketil, Kedah: Muassasah al-Risalah.

Al-Asfahani, al-Raghib. (1997). Mufradat alfaz al-Quran. Cetakan ke 2. Beirut: al-Dar al-Syamiyah.

Al-Biqa’I, Ibrahim bin Umar. (t.t). Nazm al-durar fi tanasub al-ayat wa al-suwar. Kaherah: Dar al-Kutub al-Islamiy.

Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. (1998). Mahasin al-takwil. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad. (1964). Al-Jami’ li ahkam al-Quran. Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. (2000). Jami’ al-bayan fi takwil al-Quran. Muassasah al-Risalah.

Al-Wahidi, Al-Naisaburi. (2010). Al-Tafsir al-basit. Jilid 13. Makkah: Imadat al-Bahs al-‘Ilmiy.

Al-Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud. (1987). Al-Kasysyaf ‘an haqaiq ghawamidh al-tanzil. Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiy.

Al-Zurqani, Muhammad Abdul Azim. (t.t). Manahil al-‘irfan. United States: Matba’ah Isa al-Babiy al-Halabiy.

Ibn ‘Atiyyah, Abu Muhammad Abd al-Haq. (2001). Al-Muharrir al-wajiz fi tafsir al-Kitab al-Aziz. Beirut: dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Kathir, Muhammad Abu al-Fida’. (1999). Tafsir al-Quran al-‘Azim. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Manzur (t.t). Lisan al-Arab. Kaherah: Dar al-Ma’arif.

Muhammad Abu Zahrah (t.t). Al-Dakwah ila al-Islam. United States: Dar al-Fikr al-Arabiy.

Muhd. Najib Abdul Kadir, et.al. (2013). Metodologi dakwah kepada ibu bapa bukan Muslim berdasarkan kisah Nabi Ibrahim AS. Islamiyyat, 35(2), 57- 66.

Nasih Ulwan. (1978). Tarbiyyat al-aulad fi al-Islam. Beirut: Dar al-Salam.

Rashid Redha (2001). Tafsir al-manar. Jil.4. Beirut: Dar al-Makrifah.

Sayid Nawfal. (1977). Al-Dakwah ila Allah Taala; Khasaisuha muqawwamatuha manahijuha. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Sulaiman Duqur. (2012). Al-Manhaj fi qasas al-Quraniy. Amman: Dar al-Qutuf li al-Nasyr wa al-Tauzi’.

Published
2018-12-01