Pendakwah Kampung Muhammad Uthman El-Muhammady dalam Pemikiran Politik

The Village Preacher’s Muhammad Uthman El-Muhammady in Political Thought

  • Mohd Ammyrul Ashraf Sairan Universiti Utara Malaysia
  • Shukri Ahmad Universiti Utara Malaysia
Keywords: El-Muhammady, nationhood, partisan, leadership

Abstract

This article discusses Muhammad Uthman El-Muhmamady’s thought in the context of his political philosophy. His political thought can be expressed in three important components, namely Nationhood, Partisan and Leadership and Administration. This article employs library research. The discussion focuses on the concept of democracy in Islam, spirit of asabiyyah and nationalism, and good governance from the Islamic perspective. This article found that with a combination of these three components has be shown that El-Muhammady political thought influence by traditional philosophy Islamic Scholar Ahli Sunnah such as Imam al-Ghazali and al-Mawardi.

 

Abstrak

Artikel ini membincangkan tentang pemikiran Muhammad Uthman El-Muhammady dalam konteks falsafah politiknya. Pemikiran politik beliau dapat di bahagikan kepada tiga komponen penting iaitu kenegaraan, kepartian dan kepimpinan dan pentadbiran. Pemikiran politik El-Muhammady banyak dipengaruhi oleh idealisme ulama klasik Ahli Sunah Wal-Jemaah seperti imam al-Ghazali dan al-Mawardi. Artikel ini menggunakan metod kajian perpustakaan. Perbincangan terarah kepada konsep demokrasi secara Islam, kepentingan semangat Nasionalisme dan asabiyyah, serta good govenance dari kaca mata Islam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa dengan gabungan dan huraian El-Muhammady berkenaan, ketiga-tiga komponen tersebut telah menunjukkan bahawa pemikiran politik beliau banyak di pengaruhi oleh ulama klasik dan tradisional Ahli Sunnah Wal-Jamaah seperti Imam al-Ghazali dan al-Mawardi.

 

Published
2019-10-01
How to Cite
[1]
Sairan, M.A.A. and Ahmad, S. 2019. Pendakwah Kampung Muhammad Uthman El-Muhammady dalam Pemikiran Politik. AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. (Oct. 2019), 91-106. DOI:https://doi.org/10.33102/abqari.vol19.7.