PENDAKWAH KAMPUNG MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY DALAM PEMIKIRAN POLITIK

The Village Preacher’s Muhammad Uthman El-Muhammady in Political Thought

  • Mohd Ammyrul Ashraf Sairan Universiti Utara Malaysia
  • Shukri Ahmad Universiti Utara Malaysia
Keywords: El-Muhammady, nationhood, partisan, leadership

Abstract

This article discusses Muhammad Uthman El-Muhmamady’s thought in the context of his political philosophy. His political thought can be expressed in three important components, namely Nationhood, Partisan and Leadership and Administration. This article employs library research. The discussion focuses on the concept of democracy in Islam, spirit of asabiyyah and nationalism, and good governance from the Islamic perspective. This article found that with a combination of these three components has be shown that El-Muhammady political thought influence by traditional philosophy Islamic Scholar Ahli Sunnah such as Imam al-Ghazali and al-Mawardi.

 

Abstrak

Artikel ini membincangkan tentang pemikiran Muhammad Uthman El-Muhammady dalam konteks falsafah politiknya. Pemikiran politik beliau dapat di bahagikan kepada tiga komponen penting iaitu kenegaraan, kepartian dan kepimpinan dan pentadbiran. Pemikiran politik El-Muhammady banyak dipengaruhi oleh idealisme ulama klasik Ahli Sunah Wal-Jemaah seperti imam al-Ghazali dan al-Mawardi. Artikel ini menggunakan metod kajian perpustakaan. Perbincangan terarah kepada konsep demokrasi secara Islam, kepentingan semangat Nasionalisme dan asabiyyah, serta good govenance dari kaca mata Islam. Dapatan kajian menunjukkan bahawa dengan gabungan dan huraian El-Muhammady berkenaan, ketiga-tiga komponen tersebut telah menunjukkan bahawa pemikiran politik beliau banyak di pengaruhi oleh ulama klasik dan tradisional Ahli Sunnah Wal-Jamaah seperti Imam al-Ghazali dan al-Mawardi.

 

References

Abdul Rahman Awang. (2005). Hak dan tanggungjawab politik pelbagai kaum dalam sesebuah negara. Malaysia Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: IKIM.
Abu al-Hasan Aliy Muhammad. (1993). Al-ahkam al-sultaniyyah wa al-wilayah al diniyyah (Terj: Uthman bin Hj. Khalid). Institut Pengajian Islam Traditional: Kuala Lumpur.
As-Sheikh Hj Nooh Gadot. (2005). Ulil Amri: Takrif dan Konsep. Malaysia sebuah negara Islam. Kuala Lumpur: IKIM.
Azzam Tamimi. (1999). The obstachles facing transition to democracy in the contemporary Arab world. Symposium on Islam and Democracy, Istanbul 27-29hb November 1998.
Ismail Mina Ahmad. (2017). Pengerusi Gerakan Pembela Ummah, (UMMAH), dalam temu bual dengan penulis, 6 March 2017.
Kamarudin Haji Salleh. (2006). Politik Melayu: Konsep ‘Negara Islam’ UMNO dan PAS. Islamiyyat, 28, 79-107.
Ku Azman Ku Abas. (2010). Demi Allah Malaysia bukan negara secular Dr. Uthman El-Muhammady, diakses di http://www.umnoonline.my/2010/07/17 /demiallahmalaysiabukannegarasekular-dr-uthman-el-muhammadi/ pada 7 Julai 2016.
Md. Shahjehan Mamin. (2016). Ihsan Amalan Rasulluah Gagal Dihayati. Jabatan Penerangan Malaysia. Di akses pada 25 Januari 2017 di http://pmr.penerangan.gov.my/index.php/kolumnis/20605-ihsan amalanrasulullahgagal-dihayati.
Mohd Amin Hashim. (2017). Bendahari Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia, (MUAFAKAT), dalam temu bual dengan penulis, 7 March 2017.
Mohd Rumaizuddin Ghazali, Mahazan bin Abdul Mutalib@Taib & Ahmad Najaa Mokhtar. (2010) Etika kepimpinan menurut pandangan al-Mawardi menerusi buku al-Ahkam al-sultaniyah wa al-wilayat al-diniyyah. Procceding International Conference on Islamic Leadership 2.
Mohd Rumaizuddin Ghazali. (2017). Pengamalan demokrasi di dunia Islam menurut perspektif Islam. Journal of Islamic Social Sciences and Humanities, 10, 17-34.
Mohd. Kamal Bin Omar. (2018). Pengerusi Tetap Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia, (MUAFAKAT), dalam temu bual dengan penulis, 16 April 2018.
Muh. Zulkarnain Mubhar. (2010). Perkembangan politik dinasti Abbasiya (Perkembangan Praktek Politik dan Pemikirannya). Jakarta: Kalam Mulia.
Muhammad Hamidullah. (1983). Introduction to Islam. Lahore: Kitab Publishing House, 104.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (1988). Islam: Peribadi, tarbiah dan institusi. Kota Bharu: Majlis Ugama Islam dan Adat Istiadat Melayu.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2001). Pemilihan dan kepimpinan dari segi politik dan dakwah. Seminar Etika dan Budaya Berpolitik dari perspektif Islam, Pada 25-26 September 2001, di Kuala Lumpur.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2002) Tradisi keilmuan Melayu-Satu renungan. Kuala Lumpur: MUAFAKAT.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2002C). Pentadbiran negara Islam (Dar-al Islam) menurut al-Mawardi. Seminar Memahami Malaysia sebagai Sebuah Negara Islam, pada 17-18 September 2002 di Shah Alam, Selangor.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2002B). Keperihatinan orang ramai dalam efektif governan mengikut perspektif Islam. Seminar Efektif Governan Menurut Perspektf Islam peringkat kebangsaan, pada 29 ogos 2002 di Subang Jaya.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2003). Tok Kenali of Kelantan: His life and contribution. Di akses pada 9 November 2016 di http://www.oocities.org/traditionalislam/articles_by_UEM.htm.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2003B). Islam dalam pemikiran Melayu. Simposium Jati Diri Melayu, 31 Mei 2003. Kuala Lumpur.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2003C). Agama: Pembentuk pertembungan peradaban? Dalam A. Aziz Deraman dan Rohani Zainal Abidin, Globalisasi dan peradaban di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2004). Ketua Negara Islam: Tugas dan Peranan. Konsep dan peranan ulil amri (Edt: Abdul Monir Yaacob & Suzalie Mohammad). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2004B). Knowledge society and quality of life – An Islamic perceptive. Di akses pada 9 November 2016 di http://www.homeolibrary.com/New_2013/UthmanElMuhammady/Knowle dgeSociety&QualityOfLife.htm.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2005). Kesesuaian undang-undang Islam dengan masyarakat majmuk: Kes Malaysia. Malaysia Sebuah Negara Islam. Kuala Lumpur: IKIM.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2006). Interaksi pelbagai tamadun. Seminar Islam Hadhari dan Pembangunan Ummah Peringkat Kebangsaan, Pada 24 26 Mac. Kuala Lumpur.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2007). Akal ubudiah bagaimana menjayakanya: Beberapa catitan awal. Kuala Lumpur: MUAFAKAT.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2012). Gerakan kebangsaan Malaysia yang tidak bercanggah dengan konsep asabiyyah. Kuala Lumpur: Muafakat.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2014). Ahl Al-Sunnah wa al-Jama’ah Sebuah huraian dari perspektif sejarah dan konsep. Kota Bharu: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2014B). Pimpinan dalam Islam. Demokrasi dan Dunia Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 207-222.
Muhammad Uthman El-Muhammady. (2011). Ciri-ciri Kefahaman negara Bangsa mengikut visi pengarang hikayat Hang Tuah. Kuala Lumpur: MUAFAKAT.
Nor Rashidi Bin Haris. dalam temu bual dengan penulis, 16 April 2018.
Norshahril Saat. (2014). The Ulama, thought-styles, and the Islamic state debate in contemporary Malaysia. Studia Islamika: Jurnal for Islamic Studies, 21, 74 46.
Ozay Mehmet. (1990). Islamic identity and development-studies of the Islami periphery. Routledge: London-New York.
Radin Soenanrno. (1960). Malay nationalism 1900-1945. Journal of Southeast Asian History, 1(1), Mac 1960, 7-8.
Risminawati & Muhammad Iqbal Arrosyad. (2013). Analisis penanaman pendidikan karakter 4 sifat Nabi ‘Saft’ pada buku siswa kelas 4 tema! ‘Indahnya Kebersamaan’ Kurikulum. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains 2013, Pada 9 November 2019 di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia.
Published
2019-10-01
How to Cite
[1]
Sairan, M.A.A. and Ahmad, S. 2019. PENDAKWAH KAMPUNG MUHAMMAD UTHMAN EL-MUHAMMADY DALAM PEMIKIRAN POLITIK. AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. (Oct. 2019), 91-106.