Kearifan Tempatan Mengenai Kapur Barus (Cinnamomum Camphora) Menurut Perspektif Islam dan Budaya Masyarakat Melayu Abad ke 19m

Local Wisdom on Camphor (Cinnamomum Camphora) According to the Islamic and Cultural Perspective of Malay in the 19th Century

  • Muhammad Widus Sempo Universiti Sains Islam Malaysia
  • Nurulwahidah Fauzi Universiti Sains Islam Malaysia
  • Robiatul Adawiyah Mohd @ Amat Universiti Sains Islam Malaysia
  • Norzulaili Mohd Ghazali Universiti Sains Islam Malaysia
Keywords: : kapur barus, manuskrip, perubatan, Melayu

Abstract

Nowadays, Camphor (Cinnamomum Camphora) and its' benefits from various aspects of life has been explained scientifically by scholars. Interestingly, Camphor is reported as one of the major trading commodities and is a backbone of Islamic development in the early 14th century in the archipelago. This study seeks to achieve three main objectives: i) examining Quran and Prophetic Tradition's perspective on Camphor and its' relationship with the archipelago community, and ii) studying the local wisdom of Malay people related to Camphor inside Malay medical manuscripts, and iii) analyzing  the benefits of Camphor according to scientific research. To achieve these three objectives, the authors extract data from Quranic verses and hadiths related to Camphor. Subsequently, local wisdom regarding the use of camphor is generated from Malay medical manuscripts. All of these sources are analyzed through a comprehensive study to present a deep understanding. The study found that camphor mixed with other herbs to treat illnesses has been practised long ago by the Malay community, especially in the 19th century, and this is in line with Islamic practices that showed the efficacy of camphor.

 

Abstrak

Pokok kapur barus (Cinnamomum Camphora) telah diperbahaskan dalam kajian akademik masa kini berkait dengan manfaat dan khasiatnya daripada pelbagai aspek kehidupan. Uniknya, pokok kapur barus ini tidak hanya dibicarakan mengenainya desawarsa ini, bahkan telah direkodkan sebagai salah satu komoditi perdagangan utama sehingga menjadi tunjang peristiwa dan tolak tarik di dalam proses perkembangan Islam di awal abad ke 14M di Nusantara. Kajian ini berusaha untuk mencapai tiga objektif utama, iaitu i) Menelusuri perbahasan tentang kapur barus menurut perspektif Al-Quran dan Sunah serta hubung kait kapur barus dengan masyarakat Nusantara, ii) Mengkaji keutamaan kapur barus berdasarkan budaya kearifan tempatan masyarakat Melayu sebagaimana dirakamkan di dalam kitab perubatan Melayu dan iii) Menganalisa manfaat kapur barus (Cinnamomum Camphora) menurut kajian saintifik. Untuk mencapai ketiga-tiga obejktif tersebut, penulis mengeluarkan data daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang berkaitan dengan kapur barus. Seterusnya, kearifan tempatan berkaitan penggunaan kapur barus dijana daripada manuskrip perubatan Melayu melalui kajian kualitatif. Kesemua sumber ini dianalisis melalui pendekatan induktif secara bersepadu untuk menzahirkan kefahaman yang lebih komprehensif. Hasil kajian mendapati bahawa kapur barus yang disebatikan dengan herba-herba tempatan dalam perubatan sudah lama diamalkan oleh masyarakat Melayu khususnya pada abad ke-19 M dan ini selari dengan amalan Islam yang merekodkan khasiat Kapur barus sepertimana dalam Al-Quran dan hadith.

References

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1422 H). Sahih Bukhari. Tahkik Muhammad Zuhair bin Nasir Al-Nasir. Dar Tawq Al-Najah. Kitab Al-Janaiz. Bab Ghasl Al-Mayyit Wa Wudu’ih Bi Al-Ma’ Wa Al Sidr.

Ali bin Muhammad Al-Qari. 2002. Mirqah al-mafatih syarh misykah al-masabih. Cet. 1. Beirut: Dar Al-Fikr.

Al-Tabari, Muhammad bin Jarir. (2001). Jami’ al-bayan an ta’wil ayi al-Quran. Tahkik Abdullah bin Abd Al-Muhsin Al-Turki. 1st edition. Dar Hijr.

Al-Tabrani, Sulayman bin Ahmad bin Ayyub. t.th. Al-Mu’jam al-kabir. Tahkik Hamdi bin Abd Al-Majid Al-Salafi. Cet. 2. Kaherah: Maktabah Ibn Taimiyah.

Azra, Azyumardi. (1994). Jaringan ulama timur tengah dan kepulauan nusantara abad XVII-XVIII: Melacak akar-akar pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia. Bandung: Mizan.

Basmeih, Abdullah bin Muhammad. (2000). Tafsir pimpinan ar-Rahman. Kuala Lumpur: Darul Fikir, pg. 1606.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. 4th edition.

Drakard, Jane. (1988). Sejarah Raja-raja Barus. Jakarta dan Bandung: Usaha Bersama Penerbit Angkasa dan Ecole Francaise D’ektreme-Orient, 31.

Edris, Amr. (2007). Pharmaceutical and therapeutic potentials of essential oils and their individual volatile constituents: A review. Published online in Wiley InterScience, 308.

Hamka, Haji Abdul Malik bin Haji Abdul Karim Amrullah. (1998). Tafsir al-Azhar. Vol. 29, 7790-7791. Surabaya: Yayasan Latimojong,.

Ibn Ashur, Muhamad Al-Tahir bin Muhammad. (1984). Al-Tahrir wa al-tanwir. Tunisia: Al-Dar Al-Tunisia, jil 29, 381.

Ibn Hajar Al-Asqalani, Ahmad bin Ali. (1379 H). Fath al-Bari syarh sahih al-Bukhari. Vol. 3, 129. Disunting oleh Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Beirut: Dar Al-Ma’rifah.

Ibn Taimiyyah, Ahmad bin Abd Al-Halim bin Abd Al-Salam. (1991). Dar’u taarud al-aql wa al-naql. Studied by Muhammad Rasyad Salim. Vol.5, 296; vol. 8, 29, 512. Saudi Arabia: Jamiah Al-Imam Muhammad bin Saud.

Kamonthip. (2007). Local wisdom, environmental protection and community development: The clam farmers in Tambon Bangkhunsai, Phetchaburi Province, Thailand. Manusya: Journal of Humanities, 10(1), 1–10.

Majma’ Al-Lugah Al-Arabiyah. (n.d). Al-Mu’jam al-wasith. Vol.2, 16. Dar Al-Dakwah.

Muhammad Anwar Syah bin Muadzdzam Syah Al-Hindi. (2004). Ikfar al-mulhidin fi daruriyat al-din. 3rd edition. Pakistan: Al-Majlis Al-Ilmi, 69-74.

Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyaeri Al-Nisaburi. t.th. Sahih Muslim. Tahkik Muhammad Fuad Abd Al-Baqi. Beirut: Dar Ihya’ Al-Turath Al-Arabi. Kitab AL-Janaiz. Bab Fi Ghasl Al-Mayyit.

Nawawi Al-Bantani, Muhammad Nawawi al-jawi. (t.th.). Marah labid li kasyf ma’na al-Quran al-Majid. 1st. Vol.2, 587. Beirut: Dar Al-Ma’rifah.

Nurfaisal. (2013). Kesaksian barus dan kapur barus dalam sejarah awal Islam Nusantara. Pekanbaru: LP2M UIN Suska Riau, 22.

Puar, Yusuf Abdullah. (1984). Masuknya Islam ke Indonesia. Jakarta: CV. Indradjaja, 64.

Rashmi Mishra. (2016). Medicinal significance of cinnamomum spp. International Journal Of Engineering Sciences & Research Technology, 5(7), 1-3.

Richa Singh & Jawaid. Talha. (2012). Cinnamomum camphora (Kapur): Review. Pharmacognosy, 4, 1-5.

Tantawi Jawhari. (1417 H). Al-Jawahir fi tafsir al-Quran al-Qarim al-syamil ala ajaib ala bada’i’ al-malakutat wa gharaib al-ayat. Cet. 1. Vol. 21, 311. Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi Wa Awladuh.

Published
2019-09-19
How to Cite
[1]
Sempo, M.W., Fauzi, N., Mohd @ Amat, R.A. and Mohd Ghazali, N. 2019. Kearifan Tempatan Mengenai Kapur Barus (Cinnamomum Camphora) Menurut Perspektif Islam dan Budaya Masyarakat Melayu Abad ke 19m. AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. (Sep. 2019), 76-90. DOI:https://doi.org/10.33102/abqari.vol19.6.