Hubungan antara Francaisor dan Francaisi dalam Pelaksanaan Perniagaan Francais Menurut Al-Qur'an Al-Karim

The Relationship between Franchisors and Franchisees in Franchise Business Implementation by al-Qur'an al-Karim

Authors

  • Mohd Huefiros Efizi Husain Universiti Malaya
  • Noor Naemah Abdul Rahman Universiti Malaya
  • Nor Fahimah Mohd Razif Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no1.283

Keywords:

Francais, Francaisor, Francaisi dan Dalil al-Quran al-Karim

Abstract

Artikel ini bertujuan mengenalpasti dalil berkaitan yang ditemui dalam Al-Qur'an al-Karim terhadap hubungan di antara francaisor dan francaisi di atas pelaksanaan perniagaan francais. Ia berperanan sebagai panduan secara menyeluruh sepanjang perjanjian berlangsung bagi membatasi berlakunya konflik yang boleh menyimpangi daripada matlamat francais dicapai. Manakala francais pula merupakan model industri yang dilengkapi dengan pakej sedia ada mengikut akta francais persekutuan seperti pendaftaran, latihan dan pemasaran bergantung kepada kehendak syarikat francais masing-masing. Oleh itu, kajian ini mengkelaskan dalil daripada al-Qur'an al-Karim yang berkaitan dengan hubungan francaisor dan francaisi bagi memudahkan rujukan dilakukan mengikut sudut tertentu. Metodologi analisis kualitatif diaplikasikan dalam kajian ini supaya objektif kajian berjaya dipenuhi melibatkan kaedah kepustakaan terhadap pembacaan daripada pelbagai sumber. Hasil kajian mendapati hubungan kedua-duanya dapat ditemui dalam al-Qur'an melibatkan di antaranya sudut pengetahuan, pematuhan dan pertolongan. Kajian ini mencadangkan agar kepentingan memelihara hubungan di kalangan pengusaha perniagaan francais dapat disedari dengan baik berpandukan dalil daripada sumber pertama perundangan syara' dan berupaya memenuhi setiap hak pihak yang terlibat.

Abstract

This article seeks to identify the relevant evidence found in the Quran on the relationship between franchisors and franchisees in the conduct of franchise business. It serves as a comprehensive guide throughout the agreement to limit conflicts that may deviate from achieving the goals of franchising While franchise is an industry model that comes with existing packages under the federal franchise act such as registration, training and marketing depending on the needs of their respective franchise companies. Therefore, this study describes the evidence in the Quran in relation to franchisors and franchisees relationship to make reference easier for certain angles. The qualitative methodology was applied in this study so that the objectives of the study were successfully fulfilled involving library research method by reading from various sources. The results show that the relationship between the two can be found in the Quran involving knowledge, obedience and help. This study suggests that the importance of maintaining relationships among franchise business owners is well understood based on the evidence from the first source of Islamic law and strive to fulfill every right of the parties involved.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ahmad Bazli Shafi'e. (2012). Memartabatkan sains melalui pemodenan universiti al-Azhar: Iktibar daripada cubaan al-Syaikh Muhammad Abduh di abad ke-20. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia.

Al-Jumu’ah, ‘Ali Muhammad. (2000). Mu’jam al-mustalahat al-iqtisadiyyah wa al-Islamiyyah. Al-Qahirah: Maktabah al-‘Abikat.

Al-Qaradawi, Yusuf. (t.t.). Al-Murja'iyyah al-'ulya fi al-Islam li al-Qur'an wa al-sunnah. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Zuhayli, Wahbah. (1998). Al-Qur'an al-Karim bunyatuhu al-tashri'iyyah wa khasaisuh al-hadariyyah. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir.

Andrew Kostecka. (1988). Franchising in the economy: 1986-1988. Amerika Syarikat: U.S. Dep’t of Commerce.

Awalan Abdul Aziz. (1999). Perniagaan francais di Malaysia; Perspektif dan Ppanduan. Kuala Lumpur: Creative Energy Enterprise.

David Gurnick. (2003) Franchising depositions. The United States of America: Juris Publishing Incorporated.

Dyna Novitasari. (2010). 50 warabala potensial di bawah 10 Juta. Yogyakarta: G-Media.

G. Frank Mathewson & Ralph A. Winter. (1985). The economics of franchise contracts. Journal of Law and Economics. 28(3).

Ibnu Kathir, Abu al-Fida Ismail. (t.t.). Tafsir Ibnu Kathir. Kuala Lumpur: Sinar Baru, t.t.

Ibnu Kathir, Abu al-Fida Ismail. (2003). Tafsir Ibnu Kathir. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'e.

Kamus Dewan. (2010). Edisi keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohamad Yusop Mohd. Jani. (2013). Akta Francais 1998 Pindaan 2012: Melindungi Hak Francaisor dan Francaisi. Sintok: Universiti Utara Malaysia.

Mohammad Ghozali & Nor'Azzah Kamri. (2015). Keperibadian Islam dan Profesionalisme dalam Pekerjaan: Satu Analisis Teoristik. Jurnal Syariah, 23(2), 260.

Martin Mendelsohn. The guide to franchising. (1995). London: Cassell Publisher Limited.

Mohd Yusof. (2009). Sains, masyarakat dan agama. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Noraini Ibrahim. (2002). Industri francais dan pembangunan; Malaysia, Singapura & Indonesia, analisis strategic. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Nur Hanani Azman. (2016. Cabaran besar usahawan francais. Utusan Online, 3 Oktober 2016. http://www.utusan.com.my/bisnes/korporat/cabaran-besar-usahawan-francais.

Osman Bakar. (2008). Tauhid dan sains. Jakarta: Pustaka Hidayah.

Paul H. Rubin. (1978). "The Theory of The Firm and The Structure of The Franchise Control". Journal of Law and Economics, 21(1), 223.

Richard E. Caves, William F. Murphy II. (1976). "Franchising: Firms, Markets and Intangible Assets". Southern Economic Journal. 42(4), 572.

Suhaila Shahrul Annuar. (2018). 851 syarikat francais berdaftar dengan KPDNKK. Berita Harian Online, 6 Februari 2018. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2018/02/385295/851-syarikat-francais-berdaftar-dengan-kpdnkk.

Shahidatool & Sheila. (2019). Isu francais stesen minyak perlu tindakan kerajaan. Utusan Online, 30 Januari 2019. http://www.utusan.com. my/bisnes/korporat/isu-francais-stesen-minyak-perlu-tindakan-kerajaan-1.832439.

Zalika Adam & Faridah Kassim. (2015). Kemahiran kerja berpasukan: Etika dalam pekerjaan dari perspektif Islam. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Published

2020-04-27

How to Cite

[1]
Husain, M.H.E., Abdul Rahman, N.N. and Mohd Razif, N.F. 2020. Hubungan antara Francaisor dan Francaisi dalam Pelaksanaan Perniagaan Francais Menurut Al-Qur’an Al-Karim: The Relationship between Franchisors and Franchisees in Franchise Business Implementation by al-Qur’an al-Karim. AL-’ABQARI: Journal of Islamic Social Sciences and Humanities. 22, 1 (Apr. 2020), 96-109. DOI:https://doi.org/10.33102/abqari.vol22no1.283.

Issue

Section

Articles