KOSMOLOGI ISLAM DAN KOSMOLOGI MELAYU: ANALISIS PERBANDINGAN ASPEK-ASPEK PENCIPTAAN ALAM BERDASARKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH

The Malay and Islamic Cosmologies: Comparative Analysis of Aspects of Creation of the Universe Based on al-Quran and al-Sunnah.

  • Roshimah Shamsudin Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
  • Noor Shakirah Mat Akhir Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
Keywords: kosmologi Melayu, kosmologi Islam, penciptaan alam, al-Quran, al-Sunnah

Abstract

The discussions on the Malay cosmology are inseparable from the lives of the Malay community that it plays a role in the formation of the Malay civilisation. Among the dimensions that shaped the Malay civilisation are their beliefs of nature. With the advent of Islam these beliefs had a massive shift including with regards to the creation of universe. However, the traditional belief system having deep rooted traditions drawn from animism and that of Hindu-Buddhism origin, are hard to recuperate from. Therefore this article seeks to study the Malay cosmology and that of the Islamic by way of comparing the two in light of the aspect of natural creation. The comparison is based upon the evidence found in the al-Quran and al-Sunnah. This qualitative study is conducted via library research by obtaining data from the major works of tafsir and hadith. Data were analysed based on inductive and deductive methods. The finding shows that there are a few elements of Malay cosmology which coincide with the teachings found in the al-Quran and hadith; for example that the universe is created out of soil, fire, water and wind. However, there are some which contradict both sources one of which is the Nur Muhammad concept. This writing is expected to contribute in the efforts to uphold the al-Quran and Hadith as the authentic sources for the Malay cosmology.

 

Keywords: Malay cosmology, Islamic cosmology, creation of universe, al-Quran, al-Sunnah.     

 

Abstrak

Perbincangan mengenai kosmologi Melayu tidak dapat dipisahkan daripada kehidupan masyarakat Melayu yang berperanan mencorakkan pembentukan ketamadunan Melayu. Antara dimensi yang membentuk ketamadunan Melayu ialah kepercayaan orang Melayu tentang alam. Dalam hal ini, kedatangan Islam telah berupaya memberi anjakan yang ketara daripada sudut pemikiran masyarakat Melayu tentang alam termasuklah dalam aspek penciptaan alam. Namun, kepercayaan tradisi yang berunsurkan pengaruh Animisme dan Hindu Budha yang telah berakar umbi dalam masyarakat masih tidak terhakis sepenuhnya. Justeru, artikel ini bertujuan mengkaji kosmologi Melayu dan kosmologi Islam dengan membandingkannya daripada aspek penciptaan alam. Perbandingan tersebut dibincangkan berasaskan dalil-dalil naqli daripada al-Quran dan al-Sunnah. Kajian yang berbentuk kualitatif ini dilaksanakan melalui kajian kepustakaan dengan mendapatkan data-data daripada karya-karya induk dalam bidang tafsir dan hadith. Data-data tersebut dianalisis berdasarkan kaedah induktif dan deduktif. Dapatan kajian menunjukkan terdapat beberapa elemen kosmologi Melayu yang didapati bertepatan dengan nas-nas daripada al-Quran dan al-Sunnah, umpamanya alam terbentuk daripada unsur  tanah, api, air dan angin. Namun masih terdapat beberapa elemen yang dilihat amat bertentangan umpamanya konsep Nur Muhammad. Penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan dalam usaha memartabatkan al-Quran dan al-Sunnah yang sahih sebagai teras kosmologi Melayu.

 

Kata kunci: kosmologi Melayu, kosmologi Islam, penciptaan alam, al-Quran, al-Sunnah.

References

Abdul Rahman Haji Abdullah. (1998). Falsafah alam semesta di nusantara tradisi dan reaksi dalam sejarah kosmologi Melayu. Sungai Petani: Yusran Publishing House.

AbdulFatah Haron Ibrahim. (1994). Wahdat al-wujud dan ithnainiyat al-wujud: Perbandingan. Seminar Antarabangsa Kosmologi Melayu. Kuala Lumpur. 25 Januari.

Ahmad, Muhammad b. Hanbal. (1995). Al-Musnad li al-Imam Ahmad b. Muhammad b. Hanbal. Ahmad Muhammad Shakir (pnyt.). Kaherah: Dar al-Hadith.

Albani, Muhammad Nasir al-Din al-. (1995). Silsilah al-ahadith al-sahihah wa shai’un min fiqhiha wa fawa’idiha. Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Albani, Muhammad Nasir al-Din al-. (2000). Silsilah al-ahadith al-da‘ifah wa al-mawdu‘ah wa atharuha al-sayyi’ fi al-ummah. Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Aminuddin Ruskam Al-Dawamy. (1999). Konsep kosmologi. Johor: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia

‘Asqalani, Ahmad b. ‘Ali b. Hajar al-. (2001). Fath al-Bari bi sharh sahih al-Imam al-Bukhari. ‘Abd al-Qadir Shaibah al-Hamd (pnyt.). Riyadh: Tubi‘ ‘ala Nafaqah al-Amir Sultan Abd al-Aziz Al Su ‘ud.

Baghawi, Abu Muhammad al-Husayn b. Mas‘ud al-. (1997). Ma‘alim al-tanzil. Muhammad Abdullah al-Namr et.al (pnyt.). Madinah: Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Danial Zainal Abidin. (2010). Quran Saintifik meneroka kecemerlangan quran daripada teropong sains. Selangor: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Hamdan Hassan. (1990). Surat al-Anbiya’. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haron Daud. (2002). Pemikiran Melayu tentang alam dan hakikat diri. Syed Muhammad Dawilah al-Edrus (pnyt.). Kuala Lumpur Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hourani, George F. (1966). Islamic cosmology. The Muslim World, 56(1): 18-22. Blackwell Publishing Ltd.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismail b. Umar. (1999). Tafsir al-Quran al- ‘Azim. Shami b. Muhammad Salamah (pnyt.). Madinah: Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Ibn Qayyim al-Jawziyyah, Shams al-Din Muhammad b. Abi Bakr. (1988). Al-Manar al-munif fi al-sahih wa al-daif.Ahmad ‘Abd al-Shafi (pnyt.). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibrahim, M. R. (2011). The genesis of epistemology in Islamic theology. Jurnal al-Abqari, vol. 1, 21-32.

Mahadzir Mohd. Khir. (1994). Budaya politik baru Melayu. Seminar Antarabangsa Kosmologi Melayu. Kuala Lumpur. 25 Januari.

Mu‘allimi, ‘Abd al-Rahman b. Yahya. (1958). Al-Anwar al-kashifah lima fi kitab adwa’ ala al-sunnah. Cairo: al-Matba‘ah al-Salafiyyah.

Muhammad Abu Bakar. (1994). Kosmologi Melayu dalam konteks kebangkitan semula islam kini: Suatu refleksi. Seminar Antarabangsa Kosmologi Melayu. Kuala Lumpur. 25 Januari.

Nasir, M. A. (2014). Pandangan Islam tentang pendidikan karakter: Tela’ah terhadap kitab Bidayah al-Hidayah karya Imam al-Ghazali. Jurnal al-Abqari. vol. 4. 89-114.

Nawawi, Mahy al-Din Yahya b. Sharf al- . 1929. Sahih Muslim bi sharh al-Nawawi. Cairo: Al-Matba'ah al-Misriyyah.

Noresah Baharom. (2007). Kamus dewan (edisi ke empat). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noor Shakirah Mat Akhir. (2004). Rohani manusia dan alam sekitar dari perspektif Islam. Jurnal IKIM. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Suyuti, Jalal al-Din al- & al-Muhalli, Jalal al-Din. (2000). Tafsir al-Jalalayn. Abu Faris al-Dihdah (pnyt.). Beirut: Maktabah Lubnan Nashirun.

Tabari, Muhammad b. Jarir b. Yazid b. Kathir b. Ghalib Abu Ja‘far al. (2000). Jami‘ al-bayan fi ta’wil al-Quran. Ahmad Muhammad Shakir (pnyt.). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali et.al. (2016). Elemen Anti Hadis Dalam Ucapan Kepada Konferensi Politik Nasional Oleh Kassim Ahmad: Satu Penilaian. Jurnal al-Abqari. Vol. 6, 8-34.

Zaghlul El-Naggar. (2004). Treasures in the Sunnah A Scientific Approach. Cairo: Al-Falah Foundation.

Published
2018-12-04