PENGURUSAN MUALAF DI MALAYSIA: KERJASAMA DINAMIK ANTARA AGENSI KERAJAAN DAN BUKAN KERAJAAN

The Management of Mualaf in Malaysia: A Dynamic Cooperation between the Government and Non-Government Agencies

  • Siti Adibah Abu Bakar Universiti Malaya
  • Siti Zubaidah Ismail Universiti Malaya
Keywords: converts, management of converts, non-government organization

Abstract

Based on statistical records, the number of converts in Malaysia is increasing from year to year. The increase however will be insignificant without an effective management system in administering the material and spiritual needs of the converts. This is because, neglecting the needs of the converts will even lead to more conflicts and more critical issues. In Malaysia, the authority to administer the affairs of the converts at state level is the Islamic Religious Council or the Islamic Religious Department. Both agencies will manage the registration of converts, provide financial and welfare assistance from zakat funds and also provide appropriate religious education and guidance to every convert. In addition, the existence of non-governmental organizations (NGOs) such as PERKIM, MACMA, KIMMA, ABIM and others also carry out similar roles at both state and national levels. They also provide educational classes as well as organizing activities and programs for converts at NGO level. In Selangor, to manage the converts more effectively, the Selangor Islamic Religious Council has taken the initiative to establish a formal collaboration with five selected NGOs in the state. However, this scenario does not apply in all other states. This paper will further explore the situation in other states in Malaysia about the extent of the collaboration between governmental and non-governmental agencies in managing converts.

 

Keywords: converts, management of converts, non-government organization.

 

           

 

Abstrak

Statistik menunjukkan jumlah mualaf di Malaysia meningkat setiap tahun. Peningkatan ini tidak akan memberi sebarang makna sekiranya tiada satu sistem pengurusan yang sistematik dalam pengurusan bahan-bahan dan keperluan spiritual mualaf. Pengabaian dalam aspek keperluan mualaf akan mencetuskan konflik dan isu-isu lain. Di Malaysia, pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam menguruskan kebajikan mualaf di peringkat negeri adalah Majlis Agama Islam atau Jabatan Agama Islam. Kedua-dua agensi ini akan menguruskan pendaftaran mualaf, menyediakan bantuan kewangan dan kebajikan melalui peruntukan zakat, dan menganjurkan kelas pengajian agama. Di samping itu, kewujudan agensi-agensi bukan kerajaan (NGOs) seperti PERKIM, MACMA, KIMMA, ABIM dan lain-lain turut memainkan peranan diperingkat negeri dan kebangsaan. Agensi-agensi ini menganjurkan kelas-kelas pengajian dan aktiviti-aktiviti lain diperingkat agensi masing-masing. Di Selangor, untuk menguruskan mualaf secara efektif, Majlis Agama Islam Selangor telah mengadakan kerjasama bersama lima agensi bukan kerajaan. Walaubagaimanapun, kerjasama seperti ini tidak berlaku di negeri-negeri lain. Artikel ini akan membincangkan situasi di negeri-negeri lain di Malaysia dalam aspek kerjasama antara agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam menguruskan mualaf.

 

Kata kunci: mualaf, pengurusan mualaf, agensi bukan kerajaan.

References

Adam Corrie. (2015). Ada iman, baru syok, ada fight. Selangor: Mustread Sdn. Bhd.

Aidit Ghazali & Zulkifli Abd Hamid. (2014). Program Bantuan Kepada Mualaf. Dalam Rugayah Hj Tibek, Fariza Md. Sham dan Muhammad Hilmi Jalil (Ed.). Pembangunan dakwah mualaf. (Hlm. 141-142). Bangi: Institut Islam Hadhari Universiti Kebangsaan Malaysia.

Anuar Puteh, Razaleigh Muhamat @ Kawangit & Rosmani Hussin. (2015). Pelaksanaan kurikulum bimbingan saudara baru di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan. Dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit (Ed.). Isu-isu pengurusan saudara Muslim. (Hlm. 164). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Azarudin Awang & Khadijah Mohd Khambali @ Hambali. (2015). Faktor pemelukan Agama Islam: Kajian Terhadap Komuniti Saudara Muslim Cina di Negeri Terengganu. Jurnal Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa. No. 22. Hlm. 38.

Azman Abdul Rahman, et al. (2015). Skim bantuan zakat asnaf mualaf: Satu analisis kontemporari. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6. Hlm. 173.

Azman Abdul Rahman, et al. (2015). Persepsi mualaf terhadap pengisian pengislaman dan program pembangunan mualaf: Kajian di Negeri Sembilan. Jurnal Pengurusan dan Penyelidikan Fatwa. Vol. 6. Hlm. 144.

Haluan. (2013). Pihak berkuasa agama dan NGO perlu bergandingan. 8 September 2013, dicapai melalui http://www.haluan.org.my/v5/topik-pilihan/modal-insan/1912-pihak-berkuasa-agama-dan-ngo-perlu-bergandingan.

Ikhwan Ng. (2013). Dengan lafaz dua kalimah syahadah. Selangor: Mustread Sdn. Bhd.

Mohd Faridh Hafez Mhd Nor & Sharifah Hayaati Syed Ismail. (2016). Sumbangan organisasi Cina-Muslim dalam keharmonian beragama di Malaysia: Tinjauan terhadap peranan dan cabaran PERKIM dan MACMA. Hlm. 20.

Mohd Ridhuan Tee Abdullah. (2012). Cabaran saudara baru di Malaysia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Muhammad Haniff Baderun & Zuliza Mohd Kusrin. (2015). Fungsi dan bidang kuasa Majlis Agama Islam. Dicapai pada 15 September 2017, dari http://ukmsyariah.org/terbitan/wp-content/uploads/2015/09/15-Muhammad-Haniff-Baderun.pdf.

Nor Ashikin Md Nasir & Siti Zubaidah Ismail. (2016). Keluar Agama Islam di Malaysia: Permasalahan dari sudut undang-undang. Jurnal of Shariah Law Research. Vol. 1. No. 1. Hlm. 152.

Nur Hieadayah Abdul Rahim & Idris Zakaria. (2014). Dakwah PERKIM kepada etnik Cina di Malaysia (PERKIM Propagation to Chinese Ethnic in Malaysia). Islamiyyat. Vol. 36. No. 1. Hlm. 63.

Raja Dr. Nazrin Shah. (2011). Titah DiRaja kongres Majlis Agama Islam seluruh Malaysia kali pertama. Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Salasilah Hanin Hamjah. (2010). Bimbingan spiritual menurut al-Ghazali dan hubungannya dengan keberkesanan kaunseling: Satu kajian di pusat kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (PK MAINS). Islamiyyat. Vol. 32. Hlm. 52.

Sayyid Buhar Musal Kassim, Mohd Syukri Yeoh Abdullah & Zawiyah Baba. (2013). A survey of problems faced by converts to Islam in Malaysia. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan. Vol. 8. No. 1. Hlm. 11.

Siti Zaleha Ibrahim, Nur Sarah Tajul Urus & Mohd Faisal Mohamed. (2016). Pertukaran Agama dan kesannya terhadap komuniti: Satu sorotan terhadap kes-kes murtad dan masuk Islam di Malaysia. Jurnal Sains Sosial dan Kemanusiaan. No. 3. Hlm. 212.

Siti Zubaidah Ismail & Siti Adibah Abu Bakar. (2017). Managing Muslim converts in Malaysia: In search of a comprehensive model. Kertas kerja Seminar Antarabangsa Undang-Undang Islam di Asia Tenggara. Universiti Sunan Kalijaga Jogjakarta, 24 Julai.

Tuan Sakaria Samela. (2016). Tadbir urus saudara baru: Antara santunan dan terpaksa. Kursus Tadbir Urus Saudara Baru. Dewan Hadhari, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), 26-27 November.

Zainab Ismail, Norabidah Pozi & Wan Ibrahim Wan Ahmad. (2015). Tahap pengetahuan agama saudara baru di pusat bimbingan Islam saudara baru Sultan Abdul Halim Mu’adzam Shah, Kedah Darul Aman. Dalam Razaleigh Muhamat @ Kawangit (Ed.). Isu-isu pengurusan saudara Muslim. (Hlm. 91-93). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zaini Nasohah, Abdel Wadoud Moustafa Moursi Elseodi & Mohd Izhar Ariff Mohd Kashim. (2010). Status agama anak bagi ibubapa yang memeluk agama Islam di Malaysia. Jurnal Syariah. Hlm. 440-447.

Zakaria bin Noh. (2010). Peranan Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM) dalam pembinaan keagamaan mualaf di Malaysia. Tesis Ph.D, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Zanariah Dimon & Zaini Yusnita Mat Jusoh. (2014). Pengesahan status agama di mahkamah syariah: Satu sorotan. Prosiding Persidangan Penyelidikan dan Inovasi Antarabangsa Pertama 2014 (INSAN2014). Kuala Lumpur, 17-18 November.

Published
2018-12-04