HUBUNGAN SUNNAH RASULLULLAH S.A.W. DALAM AMALAN BERKONGSI MAKANAN MENGGUNAKAN DULANG DENGAN TAHAP KEKENYANGAN

The Relationship of Sunnah of Prophet S.A.W in Food Sharing Practice Using Tray with the Level of Satiety

  • Ibrahim Abu Bakar UNVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • Noor Azah Hashim UNVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • Hanie Nadirah Mohd Tamrin UNVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
  • Rashidi Abbas UNVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIA
Keywords: sunnah of Prophet S.A.W, food sharing practice using tray, satiety

Abstract

Sharing of food in tray is Sunnah of Prophet Muhammad s.a.w. The purpose of this study is to determine the relationship between methods of sharing food in tray with satiety. Groups of 108 and 120 respondents were stratified randomly chosen respectively according to sex and age from dedicated population. The level of satiety was measured using 1-5 Likert scale and all data were statistically analysed using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 21. The results show negative relationship at medium strength (r=0.37) between the level of satiety with the number of people who share the food in tray and positive relationship at low strength (r=0.28) between the level of satiety with the number of food portion. Food with 4 portions size enough to share by 6 peoples where they feel moderate full.

 

Keywords: sunnah of Prophet S.A.W, food sharing practice using tray, satiety.

           

 

Abstrak

Berkongsi makanan di dalam dulang adalah sunnah Rasulullah S.A.W. Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti hubungan antara kaedah berkongsi makanan di dalam dulang dengan tahap kekenyayang. 108 dan 120 responden telah dipilih secara rawak berstrata daripada populasi kajian berdasarkan jantina dan umur. Tahap kekenyayang diukur menggunakan skala Likert 1- 5 dan data kajian ini dianalisis menggunakan Perisian Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 21. Hasil analisis menunjukkan hubungan yang negatif dan sederhana (r=0.37) antara tahap kekenyayang dengan beberapa individu yang berkongsi makanan di dalam dulang, dan menunjukkan hubungan yang positif pada tahap rendah (r=0.28) di antara tahap kekenyayang dengan pembahagian makanan. Makanan yang dibahagikan kepada 4 bahagian adalah mencukupi untuk dikongsi oleh 6 orang yang menunjukkan tahap kekenyayang yang sederhana

 

Kata kunci: sunnah Rasullullah S.A.W, berkongsi makanan, di dalam dulang, kenyang.

References

Adi Hashman. (2011). Mengapa Rasullullah tidak pernah sakit. Selangor: PTS Millennia.

Azimah Ahmad dan Shahinaz Desa. (2007). Faktor utama obesiti dalam kalangan pelajar sekolah menengah luar bandar. Tesis Ijazah Sarjana Muda Universiti Perguruan Sultan Idris.

Che Wan Jasimah Wan Mohamed Radzi. (2009). Budaya pemakanan masyarakat Malaysia dari perspektif agama, polisi, sains dan teknologi dengan rujukan khusus kepada pengaruh Islam dalam penghasilan makanan. Tesis Ijazah Doktor Falsafah, Universiti Malaya, tidak diterbitkan.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences. New Jersey: Lawrence Earlbaum Associates.

Fahrul Irfan Ishak. (2011). Tuntutan menggunakan produk dan perkhidmatan halal menurut pandangan syarak. Dalam Suhaimi Ab. Rahman dan Jafri Abdullah (peny.) Pengurusan Produk halal di Malaysia. Hlm. 135-159. Serdang: Penerbit Universiti Putra Malaysia.

Lim Wan Yee. (2013). Pengaruh saiz hidangan dan pengambilan tenaga daripada makanan terhadap rasa kekenyangan makanan di kalangan pelajar SSMP. Tesis Ijazah Sarjana Muda Universiti Malaysia Sabah. tidak diterbitkan.

Mohd Azlan Abdullah dan Noraziah Ali. (2011). Amalan pemakanan dalam kalangan pelajar universiti dan implikasinya terhadap pembelajaran. Journal Personalia Pelajar. 14, 59-68.

Muhammad Azraie. (2010). Cara makan dan minum Nabi. Selangor: Crescent News.

Published
2018-12-04